Årsberetning 2023

For Seniorrådet i Mariagerfjord kommune

Seniorrådet har holdt 13 møder i 2023.

I forbindelse med vores ordinære møder, har vi besøgt flere af kommunens plejecentre. Vi har været på Teglgården i Als og Hobro Friplejehjem. Vi har desuden været inviteret til dialogmøde med politikere og plejepersonale på Skovgården og Bernadottegården, ligesom vi har deltaget i fællesmøder med Handicaprådet, bl.a. omkring budget og besparelser.

Rådet har haft et godt samarbejde med Byrådet og de enkelte fagudvalg i tilfælde hvor sager, som lovgivningen kræver det, har været til høring i Seniorrådet. Vi oplever tillige et godt samarbejde med hele administrationen.

Vi har i 2023 givet høringssvar til ”Fremtidens kollektive trafik” til Nordjyllands Trafikselskab. Vi har ligeledes givet høringssvar til kvalitetsstandarderne, som i 2023 er blevet stærkt forenklet og omskrevet til et lettere forståeligt sprog. Antallet af kvalitetsstandarder blev ved samme lejlighed nedsat, så der nu kun findes kvalitetsstandarder på de 7 lovpligtige områder. Vi har også givet høringssvar til såvel genåbningen af budgettet for 2023 som til budgetterne for 2024-2027 og handleplan i forlængelse af økonomivurderingen pr. 31/8. Som høringssvar til Sundhedsaftalen for 2024-2027 tilsluttede vi os – efter en gennemgang af konsulent fra Sekretariatet Social, Sundhed og Omsorg, høringsversionen til Sundhedsaftalen.

I formålsformuleringen for Seniorrådet står der bl.a., at Seniorrådet skal sikre, at der etableres og opretholdes en tæt kontakt til de ældre, de frivillige ældreorganisationer og pensionistforeningerne i kommunen, så Seniorrådets udtalelser og rådgivning til Byrådet bliver bredt forankret blandt de ældre. Seniorrådet skal fungere som et bindeled mellem Byrådet og de frivillige ældreorganisationer og pensionistforeninger i kommunen. Seniorrådet har på den baggrund i 2023 taget initiativ til en udbygning af samarbejdet med ældreorganisationerne i Mariagerfjord kommune. Der har således været afholdt fællesmøde med alle bestyrelserne i Ældre Sagen i Hobro, Hadsund, Arden og Mariager, Faglige Seniorer i Mariagerfjord og Danske Seniorer. Ældre Sagen, Faglige Seniorer og Seniorrådet blev på mødet enige om at fortsætte samarbejdet fremover ved som minimum at afholde et fællesmøde om året.

Det, der har fyldt mest i 2023, har desværre været besparelser på ældreområdet. Det startede med genåbning af budget 2023 i juni måned. Her blev der anvist besparelser på over 10 millioner kr. på området for Sundhed og Omsorg. Allerede i oktober måned viste en økonomirapport, at der var store overskridelser på ældreområdet, med efterfølgende store besparelser på området. Seniorrådet har spurgt ind til, om budgettet for 2024-2027 er lavet mere realistisk end de foregående års budget, og det mener såvel politikere som forvaltning, at de er.

Seniorrådet har udvalgt 4 områder, som der ønskes at sætte fokus på/drøftes i rådet. Det drejer sig om:

I forbindelse med arbejdet med de fire punkter har vi bl.a. haft besøg af visitatorerne i forbindelse med udskrivning af ældre borgere fra sygehuse, som orienterede om udskrivningsprocedurerne og samarbejdet mellem region, kommune og egen læge set fra et kommunalt perspektiv. Vi har ligeledes haft besøg af en praktiserende læge, som fortalte om ”et sammenhængende sundhedsvæsen” til stor glæde for begge parter.

Vi har haft besøg af afdelingslederen fra Borgerservice, som fortalte om de forskelligartede opgaver, der ligger i Borgerservice og hvordan opgaverne i det daglige løses.

Seniorrådets ældrekonference blev afholdt den 27. september med rekordstor deltagelse og mange rosende tilbagemeldinger. På konferencen var der bl.a. sat fokus på trivsel og mistrivsel hos ældre i Mariagerfjord kommune.

Orienteringsmøder for kommende pensionister har været aflyst, da der var for få tilmeldte. Dette arrangement afholdes derfor ikke fremover.

Seniorrådet er tilsluttet/medlem af Danske Ældreråd i Danmark, og har deltaget i deres konferencer i Nyborg Strand og på Vingstedcentret samt i kurser for Region Nordjylland i Aabybro.
Ligeledes deltager vi i møder Ældreregionsrådet i Nordjylland.

Der er en rigtig god stemning i Seniorrådet, hvor alle påtager sig opgaven med at arbejde for alle +60-årige i Mariagerfjord Kommune. Her følger en liste over nogle af de emner, der har været behandlet på Seniorrådets dagsorden i 2023

Jens Peter Ellefsen
Formand for Seniorrådet
Dato: 02.01.2024