Årsberetning 2021

For Seniorrådet i Mariagerfjord kommune

Seniorrådethar holdt 9 møder i 2021.Voresmødeaktivitet har været meget udfordret af Covid-19, og med den risiko der har været ved at afholde fysiske møder, har det været nødvendigt med videomøder o gen del aflysninger har der også været. Orienteringsmøder for kommende pensionister har også været aflyst.Vi havde planlagt flere besøg på plejecentre i kommunen og besøg på det nye Regionssygehus i Aalborg – men ingen af delene har været muligt grundet Covid-19.

Rådet har haft et rigtig godt samarbejde med Byrådet og de enkelte fagudvalg i tilfælde hvor sager, som lovgivningen kræver det, har været til høring i Seniorrådet. Vi oplever tillige et særdeles godt samarbejde med hele administrationen og vi føler, at vores opgave bliver taget alvorligt.

Seniorrådets ældrekonference i efteråret 2021 blev trods corona afviklet. Denne konference var optakten til seniorrådsvalget den 16. november 2021. På konferencen var der bl.a. sat fokus på Mariagerfjord kommunes kvalitetsstandarder for ældreområet.

Ved seniorrådsvalget den 16. november var der opstillet 12 kandidater. Fra det gamle Seniorråd genopstillede 7 medlemmer, og de blev alle genvalgt. Da der er 11 medlemmer af rådet blev der valgt 4 nye medlemmer. Der var 7.117 ældre over 6o år, som benyttede sig af deres stemmeret den 16. november. Det nye Seniorråd har konstitueret sig med Jens Peter Ellefsen som formand og Lisbeth Roth som næstformand.

Ældreområdet har i de seneste år haft økonomiske udfordringer. I forbindelse med budgetforslaget for 2022, blev der dog sendt nogle rigtig gode signaler til ældreområdet uden store besparelser.

Seniorrådet følger nøje de puljer, som er tilført Mariagerfjord kommune – det drejer sig om ældremilliarden, værdighedsmidlerne og tilskud til bedre bemanding på plejecentrene. Dette har gennem årene betydet, at Mariagerfjord kommune er blevet tilført ca. 20 millioner kroner ekstra. Seniorrådet er af den opfattelse, at disse midler også fremover skal bruges på ældreområdet, også efter at pengene er lagt over i bloktilskudsordningen

Seniorrådeter tilslutte/medlem af Dansk Ældreråd i Danmark. Danske Ældreråd har formuleretfølgende ønsker/mærkesager for det kommende år.

Disse er Seniorrådet i Mariagerfjord kommune enige i

Der er en rigtig god stemning i Seniorrådet, hvor alle påtager sig opgaven med at arbejde for alle +60 årige i Mariagerfjord Kommune. Her følger en liste over nogle af de emner, der har været behandlet på Seniorrådets dagsorden i 2021

Jens Peter Ellefsen
Formand for Seniorrådet
Dato: 02.01.2022